www.osmanpamukoglu.com.tr www.efsanekomutan.org bizvebizim.tr.gg
 
Devrim Lideri  
  Devrim Lideri
  Videolar
  Müzik
  Programlar
  Atatürk'ün Yaşamı
  Atatürk Kronolojisi
  Atatürk Diyorki
  İstiklal Savaşı Gazetesi (Orjinal Sayfaları)
  Resimler
  10.Yıl Nutku
  İlkekeler
  Devrimleri
  İstiklal Marşı
  10.Yıl Marşı
  Gençliğe Hitabe
  Atatürk'ün aldığı Nişan, Madalya ve Madalyonlar
  Atatürk'ün Künye Bilgileri
  Yazdığı Bazı Mektuplar
  Yazdığı Bazı Kitaplar
  Yazdığı Şiirler
  Atatürk' ün Bazı El Yazısı Örnekleri
  Atatürk' ün Kurduğu Kurum ve Kuruluşlar
  Atatürk'le Özdeşleşen Tarihi Yapılar
  Dış Basından Atatürk
  Atatürk ve Komik Bir Olay
  Anılarla Atatürk
  John F. Kennedy'nin Atatürk konuşması
  Ata Linkler
  Anketler
  Ziyaretçi defteri
  İletişim
Copyright:ByZAF ®
Atatürk' ün Bazı El Yazısı Örnekleri

ATATÜRK, TÜRK' Ü ANLATIYOR
 


          Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahna oldu. Bu sahna 7 bin senelik en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşiğin içindeki çocuk, tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.

Kemal ATATÜRK

 

Öz Türkçesi :

          Bu ülke, yeryüzünün beklemediği, asla ummadığı bir eşsiz varlığın yüksek yansımasına, yüksek düzlem oldu. Bu düzlem, en az 7 bin yıllık bir Türk beşiğidir. Beşiğin içindeki çocuk, doğanın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk doğanın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından önce korkar gibi oldu sonra onlara alıştı. Onları doğanın babası tanıdı; onların oğlu oldu. Bir gün o doğa çocuğu doğa oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. Türk budur; yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.

Kemal ATATÜRK

 

ATATÜRK' E GÖRE TÜRKÇE
 

         

          “Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini kurtarmasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Kemal ATATÜRK

 

Öz Türkçesi :

          “Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin ulusal ve varsıl olması ulusal duygunun gelişiminde başlıca etkendir. Türk Dili dillerin en varsıllarındandır; yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını kurtarmasını bilen Türk ulusu dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Kemal ATATÜRK
 

 


ATATÜRK' E GÖRE DİN
 

                  

          “Din, milliyetin bir parçasıdır! Ancak taassubun milletleri ümmet haline düşüreceğini unutmamalıdır!”

Kemal ATATÜRK

 

Öz Türkçesi :

          “Din, ulusluğun bir parçasıdır! Ancak bağnazlığın ulusları ümmet durumuna düşüreceğini unutmamalıdır!”

Kemal ATATÜRK

 

ATATÜRK' ÜN VASİYETİ
 

                    

"Malik bulunduğum bütün nukut (nakitler) ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum:

1- Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.

2- Her seneki nemadan, bana nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule'ye ayda bin, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkü'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki yüzer lira verilecektir.

3 - Sabiha Gökçen'e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir.

4- Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.

5- İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç oldukları yardım yapılacaktır.

6- Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil Kurumları'na tahsis edilecektir." 

Kemal ATATÜRK

BENİ ANIMSAYINIZ
 

                    

Atatürk, Cumhuriyet'in 10. Yıl Söylevi taslağında yer alan bu bölümü, Genel Yazmanı Hikmet Bayur'un bu söylemin ölümü çağrıştırdığını ve ulusa veda anlamı içerdiğini söyleyerek kaldırılmasını rica etmesi üzerine söylevden çıkarmıştır. Ancak yine Ata'dan bir anı olarak kalan bu yazı bize, gerçek Atatürkçülerin Atatürk'ün unutulmasına yol açılmaması için çalışması gerektiğini, Atatürk'ün sevgi ve nefretlerini hiç unutmamaları gerektiğini göstermesi açısından da önemlidir.

           "Bu söylediklerim hakikat olduğu gün sizden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur : Beni hatırlayınız."

Kemal ATATÜRK

 

Öz Türkçesi :

          Bu söylediklerim gerçek olduğu gün sizden ve bütün uygar insanlıktan dileğim şudur : Beni anımsayınız."

Kemal ATATÜRK

DEVLETİN YURTTAŞ' A GÖREVLERİ
 

                    

"Vatandaşa karşı devletin vazifeleri. Bu vazifelerin mahiyetleri tetkik olunursa şöyle bir sıra yapılabilir : A- Memleket içinde, asayişi, adaleti tesis ve idame ederek vatandaşların her nevi hürriyetini masun bulundurmak. Bu harici siyaset ve münasebetleri, iyi idare ederek ve dahilde her nevi müdafaa kuvvetlerini, daima hazır bulundurarak, milletin istiklalini emin ve nafiz bulundurmak."

Kemal ATATÜRK

 

Öz Türkçesi :

          "Yurttaşa karşı devletin görevleri. Bu görevlerin nitelikleri incelenirse şöyle bir sıralama yapılabilir : A- Ülke içinde asayişi, adaleti kurup sürdürerek yurttaşların her tür özgürlüğünü dokunulmaz bulundurmak. Bu dışsal siyaset ve ilişkileri, iyi yöneterek ve içerde her tür savunma güçlerini sürekli hazır bulundurarak ulusun bağımsızlığını güvenilir ve etkin bulundurmak.

Kemal ATATÜRK
 

 

HALKIN EŞİTLİĞİ
 

                  

"Biz; memleket halkı efrat ve muhtelif sınıf mensuplarının yekdiğerine yardımlarını, aynı kıymet ve mahiyette görürüz. Hepsinin menfaatlerinin aynı derecede ve aynı müsavvetperverlik hissi ile teminine çalışmak isteriz. Bu tarz, milletin refahı devlet bünyesinin tarsini için daha muvafık olduğu kanaatindeyiz. Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, amele, sanatkar, asker, doktor, velhasıl herhangi bir içtimai müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti müsavidir."
 

Kemal ATATÜRK

 

Öz Türkçesi :

          "Biz ülke halkı bireyleri ve çeşitli sınıf üyelerinin birinin öbürüne yardımlarını, aynı değer ve nitelikte görürüz. Tümünün çıkarlarının aynı derecede ve aynı eşitlik sever duyguyla sağlamaya çalışmak isteriz. Bu biçimin ulusun gönenci, devlet bünyesinin sağlamlaştırılması için daha uygun olduğu kanısındayız. Bizim gözümüzde tarımcı, çoban, amele, sanatçı, süer, sağaltman kısacası herhangi bir toplumsal kurumdaki etkin bir yurttaşın halk, çıkar ve özgürlüğü eşittir.

Kemal ATATÜRK
 

 

MECLİS İLE HALK
 

                  

 "Cumhuriyette, millet tarafından mintahap meclistedir. Milletin namına meclisin kanunlar yayan hükümete itimat eder ve azmi iskat eder. Millet, vekillerinden memnun olmazsa muayyen zamanlar nihayetinde başkalarını intihap ederler. Millet, hakimiyetini devlet idaresine iştiraki ancak zamanında reyyini kullanmakla temin eder.

Kemal ATATÜRK

 

Öz Türkçesi :

          "Cumhuriyette ulusça yönetim meclistedir. Ulus adına meclisin yasalarını yayan hükümete güvenir ve kararlara uyar. Ulus, vekillerini beğenmezse belirli süreler sonunda başkalarını seçer. Ulus, egemenliğini devlet yönetimine katılımı ancak süresinde oyunu kullanmakla sağlar.

Kemal ATATÜRK
 

 

ÖZGÜRLÜK
 

                 

"27, I, 1930

          Pazarertesi

          Hürriyet

          Hürriyet, insanın düşündüğünü ve dilediğini mutlak olarak yapabilmesidir. Bu tarif, hürriyet kelimesinin en geniş manasıdır. İnsanlar, bu manada hürriyete hiçbir zaman sahip olamamışlardır ve olamazlar. Çünkü malumdur ki insan tabiatın mahlukudur. Tabiatın kendisi dahi mutlak hür değildir; kainatın kanunlarına tabidir. Bu sebeple insan, ilk önce tabiat içinde, tabiatın kanunlarına, şartlarına, sebeplerine, amillerine bağlıdır."

Kemal ATATÜRK

Öz Türkçesi :

          "27.1.1930, Pazartesi

          Özgürlük

          Özgürlük, kişinin düşündüğü ile dilediğini kesin olarak yapabilmesidir. Bu tanım, özgürlük sözcüğünün en geniş anlamıdır. Kişiler, bu anlamda özgürlüğe hiçbir zaman iye olamamışlardır, olamazlar. Çünkü bilinmektedir ki kişi doğanın yaratığıdır. Doğanın kendisi dahi salt özgür değildir; doğanın yasalarına bağlıdır. Bu nedenle kişi, ilk önce doğa içinde, doğanın yasalarına, koşullarına, nedenlerine, etkenlerine bağlıdır.

Kemal ATATÜRK
 

 

TAPINIM ÖZGÜRLÜĞÜ
 

                 

          " Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes Allah’a istediği gibi ibadet eder. Hiç kimseye dini fikirlerinden dolayı bir şey yapılmaz. Türk Cumhuriyeti’nin resmi dini yoktur. Türkiye’de, bir kimsenin fikirlerini zorla başkalarına kabul ettirmeye kalkışacak kimse yoktur ve buna müsaade edilmez. Artık samimi mutekitler, derin iman sahipleri, hürriyetin icaplarını öğren. "

Kemal ATATÜRK

Öz Türkçesi :

          " Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes Allah'ya istediği gibi tapınır. Hiç kimseye dinsel düşüncelerinden dolayı bir şey yapılmaz. Türk Cumhuriyeti’nin resmi dini yoktur. Türkiye’de, bir kimsenin düşüncelerini zorla başkalarına benimsetmeye kalkışacak kimse yoktur ve buna izin verilmez. İçten inananlar, derin iman iyeleri, özgürlüğün gereklerini artık öğren. "

Kemal ATATÜRK
 

 

TÜRK DEMOKRASİSİ'NİN YAPISI
 

               

          " Malumdur ki Türkiye Cumhuriyeti, demokrasi esasına müstenit bir devlettir. Demokrasi ise esas itibarı ile siyasi mahiyettedir. Fikridir; ferdidir; müsavatperverdir. Demokrasinin esas noktalarına göre devletin vazifesi, vatandaşın siyasi hürriyet ve mesaisini tatmin etmek ve vatandaşın ilmi, içtimai, sanat, ahlak gibi fikri sahalarda inkişafını temin ile alakadar olmak ve vatandaşın, milli hakimiyete usulü dairesinde iştirak hakkını ve bütün vatandaşların aynı siyasi haklara haiz olmasıdır. "

Kemal ATATÜRK

Öz Türkçesi :

          " Bilinmektedir ki Türkiye Cumhuriyeti, demokrasi ilkesine dayanan bir devlettir. Demokrasiyse aslı bakımından siyasal niteliktedir. Düşünseldir; bireyseldir; eşitlikseverdir. Demokrasinin temel noktalarına göre devletin görevi, yurttaşın siyasal özgürlük ve çalışmasını tatmin etmek, yurttaşın bilimsel, toplumsal, sanat, ahlak gibi düşünce alanlarında gelişmesini sağlamakla ilgilenmek ve yurttaşın, ulusal egemenliğe yöntemi çerçevesinde katılım hakkını taşıması ve bütün yurttaşların da aynı siyasal hakları taşımasıdır. "

Kemal ATATÜRK
 

 

TÜRK ULUSU'NUN ÖZ BİLEŞİMİ
 

               

          " Türk milletinin teessüsünde müessir olduğu görülen terkibi ve tarihi vakialar şunlardır:

A.Siyasi varlıkta birlik
B.Dil birliği
C.Yurt birliği
D.Irk ve menşe birliği
E.Tarihi karabet
F.Ahlaki karabet

Türk milletinin teşekkülünde mevcut olan bu şartlar diğer milletlerde kamilen yok gibidir.
"

Kemal ATATÜRK

Öz Türkçesi :

          " Türk ulusunun oluşumunda etkin olduğu görülen bileşimsel ve tarihsel olgular şunlardır :

A.Siyasal varlıkta birlik
B.Dil birliği
C.Yurt birliği
Ç.Irk ve köken birliği
E.Tarihsel yakınlık
F.Ahlak yakınlığı

          Türk ulusunun biçimlenmesinde var olan bu koşullar öbür uluslarda yeterince yok gibidir "

Kemal ATATÜRK
 

 

ULUS VARLIĞINDA DEMOKRASİ
 

                 

 "Demokrasinin bütün ideali, ... milletin heyeti umumiyesini aynı zamanda idare eder. Vaziyette hükmünü bulmasını, hiç olmazsa, devletin son iradesini yalnız milletin ifade ve izhan etmesini ister."

Kemal ATATÜRK

 

Öz Türkçesi :

          "Demokrasinin bütün ülküsü, ... ulusun genelini aynı anda yönetir. Durumda yargısını bulmasını, hiç olmazsa devletin son istencini yalnızca ulusun söyleyip belirtmesini ister."

Kemal ATATÜRK
 

 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

Anketimize katılın...  
 

Bu siteyi nasıl buldunuz?
Çok iyi
İdare eder
Kötü
Ne sitesi yaa

(Sonucu göster)


 
Reklam  
   
Dost Siteler  
  MENACAM
BİZVEBİZİM
EFSANE KOMUTAN
OSMAN PAMUKOĞLU
 
Hit  
  www.osmanpamukoglu.com.tr  
Bugün  
   
Haberler  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
MySpace Backgrounds @ HTML-Codes.com